Kto jest kim?

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zgodne z prawem wykorzystywanie tych danych, jest:

Fundacja im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego,
z siedzibą w Warszawie, ul. Słupecka 6 (zwane dalej „Fundacja„),

Jak się z nami skontaktować?

Możesz kontaktować się z nami oraz z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z wykorzystaniem Twoich danych osobowych:

Fundacja im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego
ul. Słupecka 6
02-309 Warszawa
fundacja@jankajerzyfundacja.pl

Po co nam Twoje dane osobowe?

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe obejmujące adres e-mail w celu organizacji i przeprowadzenia webinarów Klubów Ukraińskich Świt. Twoje dane przechowujemy do czasu zakończenia trwania wydarzenia.

Komu ujawniamy Twoje dane osobowe?

Nie ujawniamy Twoich danych osobowych innym osobom, organizacjom lub organom z wyjątkiem:

 • dostawców usług teleinformatycznych,
 • organów władzy publicznej uprawionych do uzyskania tych danych w związku z prowadzonymi postępowaniami.

Jakie prawa Ci przysługują?

Masz prawo w każdej chwili:

 • wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu; na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując te dane osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych, usuniemy je.

Ponadto, masz prawo do żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy wykorzystujemy Twoje dane osobowe, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach wykorzystania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a także o źródle, z którego je pozyskaliśmy;
 • sprostowania swoich danych osobowych, gdy są niekompletne, nieprawidłowe lub nieaktualne;
 • usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych, jeżeli Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były wykorzystywane albo od początku były wykorzystywane niezgodnie z prawem, w szczególności jeżeli cofnęłaś / cofnąłeś zgodę na wykorzystanie danych osobowych lub wniosłaś / wniosłeś zasadny sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych;
 • ograniczenia wykorzystania swoich danych osobowych, tj. zażądać, abyśmy zaprzestali ich wykorzystania (nie dotyczy to jednak przechowywania Twoich danych osobowych) w sytuacjach, gdy:
 • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych,
 • kwestionujesz zgodność z prawem wykorzystania przez nas danych osobowych,
 • nie potrzebujemy już tych danych, ale Ty potrzebujesz ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych;
 • otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania tych danych do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych; masz również prawo do żądania, by Twoje dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe; dotyczy to jedynie danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy (w tym Statutu ZHP).

Masz prawo do wniesienia skargi w związku z wykorzystywaniem Twoich danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możesz wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.